Hakkımızda

“Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele ve Atık Yönetiminde Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi.”

AVRUPA BİRLİĞİ son yıllarda Döngüsel Ekonomiyi stratejik bir hedef olarak önüne koyarak bu yöndeki adımlarını hızlandırdı. 2030 yılına kadar ambalaj atıklarının  %75'ini geri dönüştürmeyi hedefleyen AB, belediye atıklarında ise bu oranı % 65'e çıkarmayı hedefliyor. 

AB’de atık önleme de kamu farkındalığını artıran ve atık tipine göre azaltım’ı destekleyen etkin strateji ve planlama çalışmaları 2010 dönemi ve sonrasında yeni yönelimler ile ileri bir aşamaya taşındı. En iyi uygulamaların yeni planlamalara dahil edildiği çalışmalarda; güçlü önleme ve azaltım, etkin bir geri dönüşüm sağlanması hedeflendi.  Avrupa Komisyonu 2008/98/EC- AB Atık Yönetimi Çerçeve Yönetmeliği, 1999//31/EC-Depolama Yönetmeliği, 94/62/EC-Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğini geri dönüşüm ve diğer atık ile ilgili hedeflerini gözden geçirmek üzere yeni bir yönetmelik teklifi ve eklerini 2 Haziran 2014 tarihinde benimsedi. Avrupa’nın döngüsel ekonomiye geçişine yardım etmek, geri dönüşümü artırmak, ham maddeye erişimi sağlamlaştırmak, istihdam oluşturmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla bu yeni teklif hazırlandı.

Teklifte; belediye atıklarının geri dönüşümü ve tekrar kullanıma hazırlanması oranının 2030 yılı itibariyle %70’e çıkarılması, ambalaj atıklarında – atık tipine göre aşamalı artış ön gören- geri dönüşümü ve tekrar kullanıma hazırlanması oranının %80’e çıkarılması (2020- 2030 arasında geri dönüşümün artırılarak 2025’te kağıt için % 90, plastik için %60, ahşap için %80, cam, metal ve alüminyum için 2030 sonu itibariyle %90) depolamanın 2025 itibariyle geri dönüştürülebilir maddeler (plastikler, kağıt, metal, cam ve biyokütle) için sonlandırılması böylece tehlikesiz atık depolamada azami %25 oranına erişilmesi.

2025 yılı itibariyle gıda atıklarının üretiminin % 30 azaltımı ile ilgili önlemlerin alınması, üye ülkelerde olası uyum zorluklarını izleyebilen erken uyarı sisteminin kurulması, üye ülkelerde en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tehlikeli atıkların izlenebilirliğinin geliştirilmesi, kirleten-öder prensibindeki atık üreticisinin- faaliyetlerine dair asgari koşulların belirlenerek-sorumluluğunu maliyet-etkin olarak detaylandırılması, kobi’lerde raporlama zorunluluğunun basitleştirilmesi, atık yönetmeliklerinde kullanılmayan-eskimiş yasal tanımların kaldırılarak, tanımların uyumlaştırılması ve uçtan uca tutarlılığının sağlanması yer almaktadır.

Doğal kaynakların insan yaşantısının kalitesinde anahtar rol oynadığı günümüzde, ülkeler sadece kendileri için değil tüm dünyanın faydası için faaliyetlerini gözden geçirmektedir. İkincil kaynakların doğal kaynaklarla eş değer olduğu günümüz koşullarında sürdürülebilir gelişme ve döngüsel ekonomi modelini uygulayabilmek için endüstriyel çevrelerce benimsenen “3R” (Reduce, Reuse, Recycle) prensibi desteklenmektedir. Üreticilerin atıklarını azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşümü olarak adlandırabileceğimiz bu aşamalar geri kazanımın yanında çevresel kaygıları giderici ve teknolojik gelişmeleri de destekleyici rol oynamaktadır.

Öte yandan Avrupa Birliği, üretilen tüm atıkların ancak %10’unu katı atık düzenli depolama alanlarına kabul edecek. AB tüm döngüsel ekonomisini biçimlendirirken ekonomik boyutu önemle öne çıkarıyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da atığın ikincil hammadde olarak yeniden kullanımı ile AB ekonomisine yıllık 600 milyar Avro katkı elde edileceği hesaplanıyor...

Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Balkanlar’da atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarını bir araya getirmeyi ve uluslar arası işbirliklerinin güçlenmesini hedefleyen IREMCON'da sanayileşme temelli, mevzuat uyumunu esas alan etkin bir atık yönetimine ulaşılmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır.

IREMCON'un hedef kitlesi atık ve geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet sunan sektörlerdir.